• LV
  • LT
  • EE
  • UK
  • RUS

Laipni lūgti SIA "Levinee" — tas ir Jūsu ceļš uz tirdzniecības un starpniecības pasauli!

  • All information and recomendation we have published on our website are presented in good faith. We fully believe that the information we have published is correct and actual. However, SIA Levinee cannot be held any responsibility for damages and destructions resulting for the use of distributed products and published information.

  • REACH — Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH, no angļu valodas Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) un ar kuru izveido Eiropas ķīmisko vielu aģentūru (ECHA), groza direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes direktīvu 76/769/EEK un Komisijas direktīvu 91/155/EEK, direktīvu 93/67/EEK, direktīvu 93/105/EK un direktīvu 2000/21/EK.

    REACH regulas (EK) Nr. 1907/2006 konsolidētā versija